اهداف مجموعه مهندسی کامپیوتر رایانت

در بازار تجارت و صنعت امروز ، کلیه شرکتها، کارخانجات و فروشگاهها، چه کوچک و چه بزرگ، به این نتیجه رسیده اند که برای تعالی و رشد سازمان خود نیاز به استفاده از ابزارهایی مدیریتی و نرم افزارهای کاربردی دارند تا بتوانند با توان مناسب با یکدیگر رقابت کنند.
مهندسی کامپیوتر رایانت بعنوان يك مجموعه ارائه كننده راه حل هاي جامع و كاربردي مبتني بر فناوري اطلاعات، به واحدهاي صنعتي و خدماتي كشور كمک خواهد كرد تا با بكارگيري مجموعه هاي از نرم افزارها، سختافزارها، بسترهاي ارتباطي، روش ها و برنامه هاي راهبردي، بخشي از مشكلات خود را رفع كرده و يا كارايي و كيفيت كارهاي سازمان خود را بهبود بخشند.
اعتقاد اين مجموعه بر اين است كه تجارب ارزشمند بدست آمده از همکاري شرکت و مشتريان در ارتقاء سطح سيستم ها و روش هاي اجرايي دستگاهها و بنگاههاي اقتصادي كشور نقش برجسته و موثر ايفاء نمايد.
با توجه به گسترش روز افزون فناوري اطلاعات، فرصتهاي زيادي به منظور استفاده از فناوريهاي جديد بوجود آمده و خواهد آمد كه براي افراد تسهيلات لازم جهت دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات و اصلاح كيفيت خدمات را فراهم ميسازد. اين شرکت مي خواهد سهم مهمي از اين تحولات را داشته باشد و براي تعالي خود و جامعه خود تلاش مي كند.